"D.P.I ישראל" מבטחת כל עסקה ללא יוצר מן הכלל גם כנגד אובדן מוחלט בכל תנאי שהוא, לרבות במקרה של פגיעת "כוחות עליונים".

דהיינו: גם אם לדוגמא אוניית השינוע טבעה בים חלילה – כספכם מובטח ומאובטח. הביטוח שאנו מבצעים לכל עסקה חל מרגע יציאת המכונה או המכולה את שערי המפעל שלנו ועד לרגע הגעתה לאתר הלקוח ומיקומה שם.

הסבר:

כל עוד שהמכונה או המוצר לא עזבו את שערי המפעל שלנו הם נמצאים באחריות המפעל, נציג מחברתנו יהיה נוכח במפעל עצמו בשלב "ההמכלה" (השלב בו המכונה או המוצר מועמסים למכולה) בכדי לוודא שהמכונה או המוצרים תקינים ושלמים טרם הכנסתם למכולה.

לאחר מכן תועמס המכולה על משאית ונהג מורשה בהתאם לסוג ההובלה ובעל ביטוח מתאים ותקף, ,מרגע זה ואילך המכונה או המוצר מבוטחים באופן מלא ורציף על ידינו עד להגעתם אל הלקוח באתרו, לרבות בשלב פריקתה בנמל המוצא, בשלב העמסתה על האונייה, בשלב פריקתה בנמל הבית בישראל, בשלב העמסתה על המשאית בנמל בישראל והובלתה עד לאתר הלקוח ומסירתה לידיו.

בישראל תועמס המכונה או המכולה עם המוצר על משאית עם מנוף תקני לפי הצורך ועם נהג בעל רישיון וביטוח מתאים בנוכחות איש המקצוע שלחברתנו.

ב "D.P.I ישראל" בכל מקרה של אובדן או תאונה נדירים ככל שיהיו שתוצאותיה יכולים להיות גם אובן מוחלט – אתם מוגנים ולעולם אינכם מאבדים את כספכם !